Registrul dirigintilor de santier,
autorizati de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.


        Puteţi transmite online cereri de autorizare către Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) prin intermediul portalului Punct de Contact Unic utilizând "Mediu de afaceri" -> "Secţiuni" -> "Listă proceduri administrative" şi selectaţi instituţia noastră.
Încasarea cheltuielilor de autorizare/extindere laboratoare de analiză şi încercări în activitatea de construcţii se va efectua numai prin viramanet bancar în conturile de disponibilităţi 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" deschise la unităţile trezoreriei statului pe numele Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C." Restituirea cheltuielilor de autorizare / extindere laboratoare de analiză şi încercări în actoivitatea de construcţii se va efectua în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2465/2010.
        Autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, denumite în continuare laboratoare de încercări în construcţii, reprezintă componenta sistemului calităţii în construcţii instituit de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, prin care sunt recunoscute oficial competenţa tehnică a laboratoarelor de a efectua analize şi încercări specifice domeniului construcţii şi competenţa legală de a emite documente valabile pentru atestarea calităţii lucrărilor de construcţii.
        Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii constă în:
a)evaluarea domeniului de activitate, respectiv a analizelor şi încercărilor ce pot fi efectuate;
b)evaluarea personalului pentru îndeplinirea unor funcţii sau sarcini specifice în activitatea de laborator.
        Obligaţiile şi răspunderile laboratoarelor de încercări în construcţii sunt prevăzute la art. 16 din Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, aprobat prin H.G. 808/2005 - vezi prevederile art. 16.

Conform prevederilor art. 10 alin. (2) şi (3) din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier aprobată prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările şi completările ulterioare :
- În domeniile de autorizare 2 "Construcţii civile, industriale şi agricole" şi 5 "Lucrări hidrotehnice", obţinerea autorizaţiei în subdomeniu pentru o categorie de importanţă a construcţiilor superioară dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv în subdomeniile pentru categoriile de importanţă a construcţiilor inferioare.
- În domeniul 3 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu", obţinerea autorizaţiei pentru subdomeniul 3.1 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes naţional" dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv pentru subdomeniile 3.2 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes judeţean" şi 3.3 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes local", iar obţinerea autorizaţiei pentru subdomeniul 3.2 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes judeţean" dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv pentru subdomeniul 3.3 "Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu - de interes local"
(doar caractere a-z, A-Z)
(numarul de autorizatie, asa cum e tiparit pe diploma)