Site map
  Ultima actualizare
27.04.2016

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. organizează sesiune de examene pentru autorizarea diriginţilor de şantier în perioada 6 - 10 iunie 2016.
Centrele de examinare unde se vor desfăşura examenele sunt în localităţile de reşedinţă ale Inspectoratelor Regionale în Construcţii / Inspectoratului Regional în Construcţii Bucureşti-llfov.
Termenul - limită de depunere a dosarelor este 7 mai 2016, data serviciului poştal, electronic sau PCU electronic.
Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării de la această sesiune

Anexele nr. 1 şi 2 şi modelul de CV european pot fi preluate de aici.

Dosarele se vor transmite la ISC, prin serviciul poştal la adresa ISC - Str. C.F.Robescu nr. 23, sector 3 Bucureşti , electronic la adresa isc@isc.gov.ro sau prin intermediul PCU electronic la adresa http/www.edirect. e-guvernare. ro.
Termenul - limită de transmitere a dosarelor este cu 30 zile înainte de data fixată pentru începerea sesiunii de examinare ( 7 mai 2016). În cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicită în scris, în termen de 7 zile de la data înregistrării dosarului, completări şi clarificări. Termenul maxim de depunere a completărilor şi clarificărilor este de 5 zile de la data primirii comunicării privind solicitările de completare. Comunicarea domeniului/ domeniilor/ subdomeniului/ subdomeniilor pentru care solicitantul este admis să participe la examenul de autorizare se face în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii dosarului sau a completărilor solicitate. Dovada achitării taxei de autorizare se va face cu cel puţin 10 zile înainte de data începerii sesiunii de examinare.
Depunerea ulterioară atrage după sine respingerea dosarului.
Cu cel puţin 5 zile înainte de perioada stabilită pentru desfăşurarea sesiunii de examinare pe pagina de internet a ISC se publică listele candidaţilor şi domeniile/subdomeniile acceptate. Listele precizează pentru fiecare solicitant centrul de examinare în care urmează să susţină examenul de autorizare.

Conform Memorandumului privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public, site-ul Inspectoratului de Stat în Construcții -I.S.C. va fi accesat începând cu data de 17.03.2016 și la adresa : www.isc.gov.ro.Date necesare pentru efectuarea plăţii cotelor datorate I.S.C.

Ordinul Inspectorului General al I.S.C. nr. 47/29.01.2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, a căror valabilitate expiră începând cu data de 01.01.2016, şi modalitatea de prelungire a atestării şi a valabilităţii legitimaţiilor până la data intrării în vigoare a Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică al responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii

 

Lista dosarelor responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții care îndeplinesc cerințele Ordinului Inspectorului General al I.S.C. nr. 47/29.01.2016


Lista dosarelor responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții care necesită completări în vederea îndeplinirii cerințelor Ordinului Inspectorului General al I.S.C. nr. 47/29.01.2016.


Lista responsabililor tehnici cu executia lucrărilor de construcții atestați de M.D.R.A.P. poate fi consultată pe site-u
l http://www.mdrap.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/responsabili-tehnici.

Ordinul Inspectorului General nr. 791/2015 pentru aprobarea Procedurii privind incasarea, urmarirea, regularizarea cotelor legale datorate ISC, precum si restituirea diferentelor rezultate in urma regularizarii.

-Modificarea cuantumului cotei de 0,7% în 0,5%.
-Date obligatorii la completarea mandatelor poștale sau a ordinelor de plată.
-Model mandat poștal.
-Conturi deschise pentru încasarea cotelor legale pentru fiecare inspectorat regional în construcții.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil:

 


Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. - organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

Instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, finanţată integral din venituri proprii, conform prevederilor Ordonanţei nr. 24 din 26 august 2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638/29.08.2014 şi Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 96/22.12.2012, publicată în Monitorul Oficial al României , Partea I, Nr. 884/22.12.2012.

 

Structura organizatorică a
Inspectoratului de Stat în Construcţii
– ISC – este formată din aparatul central şi cele 7 Inspectorate
Regionale în Construcţii, precum şi Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti - Ilfov, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.,în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a număului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice  nr. 3362/15.11.2013 pentru aprobarea structurii organizatorice detaliate la nivel de direcții, servicii, birouri și compartimente, statului de funcții al  Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. -  aparatul central şi  inspectoratele regionale și sediilor, aria de competență, precum și arondarea inspectoratelor județene în construcții, aflate în subordinea acestora.

 

Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. este organismul tehnic specializat desemnat sa exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si a regimului de autorizare a constructiilor, precum si la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii in constructii. (Art.2, Alin.2, Ordonanta 63/30.08.2001)

 

Autorizarea laboratoarelor de analize si încercari in activitatea de construcţii

Autorizarea dirigintilor de şantier

 

 

Conform prevederilor art. 39 din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier aprobată prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările şi completările ulterioare, autorizaţiile de diriginte de şantier se emit în termen de 60 de zile...

detalii »

Registrul dirigintilor de santier,
autorizati de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.

detalii »

 

Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, autorizate de I.S.C.

detalii »

 

Conducerea I.S.C.

 


 

INSPECTOR GENERAL:

Nelu STELEA

 

 

 

 

INSPECTOR GENERAL

ADJUNCT:

Paul RACOVIȚĂ

 

 

SECRETAR GENERAL:

Remulus Emilian BIRJARU

 

PURTĂTOR DE CUVÂNT:

Octavian BRENER

purtatordecuvant@isc-web.ro

Vă informăm că datele de contact sunt rezervate pentru instituţiile mass-media. Vă rugăm ca întrebările, sugestiile şi reclamaţiile să le transmiteţi pe adresa de e-mail isc@isc-web.ro.

DECLARAŢII DE AVERE/INTERESE